Avis Legal

AVIS LEGAL

Identificació

El titular del lloc web que està visitant es la Associació viuguimera(en endavant el Titular) inscrita a la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de la Generalitat de Catalunya, CIF G-06826630, amb domicili al c/ Raval de Dalt, 28, Guimerà, e-mail viuguimera@gmail.com, que és el propietari dels noms de domini i pàgines d’Internet a les quals s’accedeix des del domini www.viuguimera.cat El titular posa a disposició dels usuaris el present AVÍS LEGAL i dóna compliment a les disposicions la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

El titular posa a disposició dels usuaris el present AVÍS LEGAL i dóna compliment a les disposicions la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Propietat Intel·lectual

El contingut d’aquest lloc web està subjecte al que disposa la normativa vigent espanyola reguladora de la Propietat Intel·lectual.

El contingut d’aquesta pàgina web, en qualsevol dels seus formats (text, imatge, fitxers, etc.), estructura, disseny i forma de presentació, així com els programes d’ordinador utilitzats per la seva creació i posterior funcionament, són objecte de llicència o de drets de propietat intel·lectual dels quals és titular la Associació viuguimera.

El contingut d’aquest lloc web no podrà ser reproduït, modificat, distribuït, comunicat públicament ni emmagatzemat sense autorització prèvia del titular. L’ús indegut del contingut d’aquest lloc web podrà ser considerat una infracció de les normes reguladores del copyright.

Condicions general d’ús

L’usuari del lloc web accepta plenament i sense reserves les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada en el moment que l’usuari accedeixi a la pàgina web.

Aquest lloc web pot ser visitat lliurement i l’usuari es compromet a utilitzar els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei i el present Avís Legal. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar el lloc web amb finalitat o efectes il·lícits, prohibits.

Limitació de la responsabilitat

El titular no es responsable de l’actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés l’usuari a través d’aquesta pàgina web, així com de la seva legalitat ni idoneïtat.

El titular no es responsable de cap tipus de dany directament o indirecta relacionat amb l’ús o el contingut dels enllaços inclosos en aquesta pàgina. la decisió d’utilitzar un enllaç és responsabilitat de l’usuari.

El titular  declina tota responsabilitat per qualsevol tipus de conseqüències directament o indirecta relacionades amb les accions o omissions que pugui dur a terme l’usuari del lloc web en funció de la informació que s’hi facilita.

El titular no es responsable dels errors o inexactituds de la informació d’aquest lloc web ni pels danys o perjudicis derivats del seu ús.

No es responsable dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

No es responsable del resultat obtingut mitjançant l’ús dels possibles enllaços.

El titular pot modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d’aquest lloc web sense prèvia notificació. També es reserva el dret de modificar sense previ avís el contingut d’aquest Avís Legal; es recomanable visitar-lo de forma periòdica.

Ús de cookies

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de l’usuari per dur a terme determinades funcions imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc web. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes galetes proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida dels mateixos.

Amb l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, els paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

L’usuari pot configurar el navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al vostre equip.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. La informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el processament posterior de les dades per tal d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, el ordre de visites, punt d’accés, etc.

Veracitat i actualització de les dades

L’usuari ha d’emplenar els formularis amb dades reals, exactes, completes i actuals. L’usuari no introduirà dades corresponents a una altra persona; entendrà que les dades han estat facilitades pel els seus titulars. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de l’emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades o relatives a una altra persona.

L’usuari haurà de comunicar qualsevol modificació en les dades proporcionades amb la finalitat de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Referent a la botiga online, únicament s’autoritza a adquirir productes als majors de 18 anys.

Política de Privacitat

De conformitat al que estableix el Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679) i la normativa vigent, l’informem que les dades personals facilitades i les generades per la navegació en aquest lloc web, seran tractades per la Associació viuguimera en base al seu consentiment i amb  les següents finalitats:

Per tramitar, sol·licituds d’alta de soci  realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició en el lloc web i l’enviament d’informació del seu interès.

Per mantenir relació establerta amb el responsable i tramitar, sol·licituds de compra a través del lloc web o qualsevol altre tipus de sol·licitud i petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició en el lloc web i l’enviament d’informació del seu interès.

Per publicar la seva imatge clarament identificable en els mitjans ordinaris de comunicació del Responsable com el lloc web, butlletins, xarxes socials sempre vinculada a les activitats del Responsable sempre amb el  consentiment previ i exprés de l’usuari.

Per fer arribar la nostra newsletter o comunicacions amb informació sobre els nostres projectes, activitats, novetats, activitats, informació sobre productes i descomptes. Es pot revocar el consentiment a la recepció de comunicacions en qualsevol moment escrivint a viuguimaer@gmail.com amb l’assumpte “donar-me de baixa comunicacions” sempre amb el  consentiment previ i exprés de l’usuari.

Per fer estudis estadístics.

Conservació de les dades: es conservaran mentre duri la finalitat per  la que son tractades hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament. Les dades es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la seva destrucció.

Les dades personals no seran comunicades a tercers a excepció  que hi hagi obligació legal. No es preveu la transferència internacional de dades.

Els Usuaris, marcant les caselles corresponents i entrada de dades als camps, marcats amb un asterisc (*) al formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessaris per atendre la seva petició, per part del Responsable sent voluntària la inclusió de dades als camps restants. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades al Responsable són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, escrivint al responsable del tractament, la Associació viuguimera amb domicili a c/ Raval de Dalt, 28, Guimerà, o per correu-e escrivint a viuguimera@gmail.com . També pot exercitar la tutela dels seus drets davant la Agencia Espanyola de Protecció de Dades.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida

AVISO LEGAL

Identificación

El titular del sitio web que está visitando es la Associació viuguimera (en adelante el Titular), inscrita en la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació  de la Generalitat de Catalunya, CIF G-06826630, con domicilio en la c/ Raval de Dalt, 28, Guimerà, e-mail viuguimera@gmail.com,, que es propietario de los nombres de dominio y páginas de Internet a las que se accede desde el dominio www.viuguimera.cat

El titular pone a disposición de los usuarios el presente AVISO LEGAL y da cumplimiento a las disposiciones la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

Propiedad Intelectual

El contenido de este sitio web está sujeto a lo dispuesto en la normativa vigente española reguladora de la Propiedad Intelectual.

El contenido de este sitio web, en cualquiera de sus formatos (texto, imagen, ficheros, etc.), estructura, diseño y forma de presentación, así como los programas de ordenador utilizados para su creación y posterior funcionamiento, son objeto de licencia o de derechos de propiedad intelectual de los que es titular la Associació viuguimera.

El contenido de este sitio web no podrá ser reproducido, modificado, distribuido, comunicado públicamente ni almacenado sin autorización previa del titular. El uso indebido del contenido de este sitio web podrá ser considerado una infracción de las normas reguladoras del copyright.

Condiciones generales de uso

El usuario del sitio web acepta plenamente y sin reservas las disposiciones incluidas en este Aviso Legal, en la versión publicada en el momento que el usuario acceda a la página web.

Este sitio web puede ser visitado libremente y el usuario se compromete a utilizar sus contenidos y servicios de conformidad con la ley y el presente Aviso Legal. A tal efecto, el usuario se abstendrá de utilizar el sitio web con fines o efectos ilícitos, prohibidos.

Limitación de la responsabilidad

El titular no es responsable de la actualización, corrección y o exactitud de los contenidos a los que tenga acceso el usuario a través de esta página web, así como de su legalidad ni idoneidad.

El titular no es responsable de ningún tipo de daño directa o indirectamente relacionado con el uso o el contenido de los enlaces incluidos en este sitio web. la decisión de utilizar un enlace es responsabilidad del usuario.

El titular declina toda responsabilidad por cualquier tipo de consecuencias directa o indirectamente relacionadas con las acciones u omisiones que pueda llevar a cabo el usuario del sitio web en función de la interpretación de la información facilitada en éste.

El titular no es responsable de los errores o inexactitudes de la información de este sitio web ni por los daños o perjuicios derivados de su uso.

No es responsable de los daños y perjuicios ocasionados en el sistema de los usuarios del sitio web, al no poder garantizar la inexistencia de virus u otros elementos lesivos en sus contenidos.

No es responsable del resultado obtenido mediante el uso de los posibles enlaces.

El titular puede modificar, actualizar o suprimir cualquiera de los contenidos del sitio web sin previa notificación. También se reserva el derecho de modificar sin previo aviso el contenido de este Aviso legal; para un correcto uso del mismo, es recomendable visitarlo de forma periódica.

Uso de Cookies

Este sitio web de puede utilizar cookies técnicas (pequeños archivos de información que el servidor envía al ordenador de quien accede a la página) para llevar a cabo determinadas funciones imprescindibles para el correcto funcionamiento y visualización del sitio. Las cookies utilizadas tienen, en todo caso, carácter temporal, con la única finalidad de hacer más eficaz la navegación, y desaparecen al terminar la sesión del usuario. En ningún caso, estas cookies proporcionan por sí mismas datos de carácter personal y no se utilizarán para la recogida de los mismos.

Mediante el uso de cookies también es posible que el servidor donde se encuentra la web reconozca el navegador utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea más sencilla, permitiendo, el acceso de los usuarios que se hayan registrado previamente. También se pueden utilizar para medir la audiencia, parámetros de tráfico, controlar el progreso y número de entradas, etc. Este sitio web no instalará cookies prescindibles sin el consentimiento previo del usuario.

El usuario puede configurar su navegador para ser alertado de la recepción de cookies y para impedir su instalación en su equipo.

Direcciones IP

Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre de dominio utilizados por el usuario. La información es registrada en un fichero de actividad del servidor debidamente inscrito que permite el posterior procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones únicamente estadísticas que permitan conocer el número de impresiones de páginas, el número de visitas realizadas a los servidores web, el orden de visitas, el punto de acceso, etc.

Veracidad y actualización de los datos

El usuario debe rellenar los formularios con datos reales, exactos, completos y actuales. El usuario no introducirá datos correspondientes a otra persona; entenderá que los datos han sido facilitados por sus titulares. El usuario será el único responsable de cualquier perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionar a cualquier persona debido a la cumplimentación del formulario con datos falsos, inexactos, incompletos, no actualizados o relativos a otra persona.

El usuario deberá comunicar cualquier modificación en los datos proporcionados con el fin de mantener sus datos debidamente actualizados.

En lo referente a la tienda online, únicamente se autoriza a adquirir productos a los mayores de 18 años.

Política de privacidad

De conformidad a lo establecido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679) y la normativa vigente, le informamos que los datos personales facilitados y las generadas por la navegación en este sitio web, serán tratados por la Asociación viuguimera en base a su consentimiento y con las siguientes finalidades:

Para tramitar, solicitudes de alta de socio realizada por el usuario a través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a disposición en el sitio web y el envío de información de su interés.

Para mantener relación establecida con el responsable y tramitar, solicitudes de compra a través del sitio web o cualquier otro tipo de solicitud y petición que sea realizada por el usuario a través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen en disposición en el sitio web y el envío de información de su interés.

Para publicar su imagen claramente identificable en los medios ordinarios de comunicación del Responsable como el sitio web, boletines, redes sociales vinculada a las actividades del Responsable y siempre con el previo y expreso consentimiento del usuario.

Para enviar nuestra newsletter o comunicaciones con información sobre nuestros proyectos, actividades, novedades, actividades, información sobre productos y descuentos. Se puede revocar el consentimiento en la recepción de comunicaciones en cualquier momento escribiendo a viviguimaer@gmail.com con el asunto “darme de baja comunicaciones” siempre con el consentimiento previo y expreso del usuario.

Para realizar estudios estadísticos.

Conservación de los datos: se conservarán mientras dure la finalidad por la que son tratadas exista un interés mutuo por mantener la finalidad del tratamiento. Los datos se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la pseudonimización de los datos o su destrucción.

Los datos personales no serán comunicados a terceros a excepción de que exista obligación legal. No está prevista la transferencia internacional de datos.

Los Usuarios, mediante la marcación de las casillas correspondientes y entrada de datos en los campos, marcados con un asterisco (*) en el formulario de contacto o presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca, que sus datos son necesarios para atender su petición, por parte del Responsable siendo voluntaria la inclusión de datos en los campos restantes. El Usuario garantiza que los datos personales facilitados al Responsable son veraces y se hace responsable de comunicar cualquier modificación de los mismos.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, escribiendo al responsable del tratamiento, la Associació viuguimera con domicilio en c/ Raval de Dalt, 28, Guimerà,  ​​o por correo electrónico a viuguimera@gmail.com. También puede ejercitar la tutela de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de datos.

Ley aplicable y jurisdicción

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web será de aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Lleida.